Privacy verklaring

Wie zijn wij

Onze website is: https://www.glazenwasserwijkaanzee.nl.

Privacyverklaring Door gebruik te maken van de diensten van Schoonmaakbedrijf. M. Grapendaal (verder: Grapendaal Glazenwasser- Grapendaal Schoonmaak- Grapendaal Speciaalreinigers) stemt u in met de verwerking door Grapendaal van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Grapendaal van de persoonsgegevens van derden die u aan Grapendaal verstrekt. Schoonmaakbedrijf M. Grapendaal is gevestigd aan de Keesdelfsweg 62, 1942 ET te Beverwijk en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 343895480. Grapendaal verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Grapendaal de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die de dienstverlening van Schoonmaakbedrijf M. Grapendaal mogelijk maken, zoals haar accountants en haar ICT dienstverlener. Grapendaal verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening of ter uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Grapendaal verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Grapendaal verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciƫle doeleinden. Grapendaal wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Grapendaal haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken. Grapendaal bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Grapendaal de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Grapendaal. U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Grapendaal bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op michel.grapendaal@casema.nl. Grapendaal zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Grapendaal haar dienstverlening aan u staken. Indien u een klacht heeft over de manier waarop Grapendaal de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Grapendaal kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via michel.grapendaal@casema.nl. Grapendaal zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Grapendaal uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.